Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych darczyńcy


W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) chcemy poinformować o tym jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe oraz o przysługujących Państwu uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Tym samym uprzejmie informujemy, że:

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin Trzy Plus z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Solec 81B lok. 73A, 00-382 Warszawa), KRS 0000279928, NIP: 9512220761 (dalej „Stowarzyszenie”).

Inspektor Ochrony Danych

Irena Jeśmanowicz, mail: iod@3plus.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.

Na potrzeby realizacji własnych celów statutowych Stowarzyszenie przyjmuje darowizny pieniężne wpłacane przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) lub za pośrednictwem usług świadczonych przez operatora bezpiecznych płatności internetowych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „PayU S.A.”).

W związku z darowizną mogą być przetwarzane następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres e-mail, numer rachunku bankowego, informacja o wysokości dokonanej wpłaty i inne informacje związane z transakcją, w tym dane zawarte w tytule wpłaty.

Państwa dane osobowe, które Państwo przekażecie Stowarzyszeniu bądź które zostaną przekazane Stowarzyszeniu przez Bank lub przez PayU S.A. – mogą być przetwarzane w następujących celach:

(a) zawarcie i wykonanie umowy darowizny, której są Państwo stroną (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO);

(b) obsługa i rozliczenie dokonanej płatności w zakresie regulowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym realizacja obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO);

(c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO).

(d) wysyłka podziękowań do darczyńcy.

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe, o ile zaistnieje taka konieczność, mogą być przekazywane przez Stowarzyszenie:

(a) zaufanym partnerom Stowarzyszenia (podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Stowarzyszenia) świadczącym usługi wymagające przetwarzania danych osobowych takie jak usługi księgowe, prawne, doradcze, a także dostawcom oprogramowania i usług informatycznych w tym zapewniającym korzystanie z serwerów poczty elektronicznej oraz stron internetowych;

(b) upoważnionym pracownikom i  współpracownikom Stowarzyszenia, którzy będą mieć dostęp do tych danych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków;

(c) operatorowi bezpiecznych płatności internetowych: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;

(d) bankowi prowadzącemu rachunek Stowarzyszenia: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;

(e) podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy administracji publicznej, sądy).

Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu w jakim dane są przetwarzane.

Gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy darowizny – dane osobowe będą przechowywane do chwili upływu terminów przedawnienia roszczeń z tej umowy.

Gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu w szczególności w związku z obsługą i rozliczeniem dokonanej płatności (darowizny) – dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do wypełnienia tych obowiązków przez Stowarzyszenie, w tym przez okres niezbędny do prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej.

Gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia – dane osobowe będą przechowywane do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące prawa.

Przysługuje Państwu:

(a) prawo dostępu do danych osobowych,

(b) prawo sprostowania danych osobowych,

(c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

(f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych

- w zakresie i na zasadach określonych w RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli Państwo uznacie, iż doszło do naruszenia przepisów w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja dotycząca podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania wpłaty darowizny na rzecz Stowarzyszenia.

Istnieje jednak możliwość dokonania wpłaty darowizny anonimowo (bez podawania imienia i nazwiska). W takim przypadku konieczne jest jednak podanie adresu e-mail. Jest to pole wymagane przez system płatności PayU.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Decyzje w sprawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą też poddane profilowaniu.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Stowarzyszenie nie zamierza we własnym zakresie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter