Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych odbiorcy newslettera


W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) chcemy poinformować o tym jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe oraz o przysługujących Państwu uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Tym samym uprzejmie informujemy, że:

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin Trzy Plus z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Solec 81B lok. 73A, 00-382 Warszawa), KRS 0000279928, NIP: 9512220761 (dalej „Stowarzyszenie”).

Inspektor Ochrony Danych

Irena Jesmanowicz, mail: iod@3plus.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe w postaci Państwa adresu e-mail będą przetwarzane w celu dostarczenia Państwu newslettera informującego o działaniach Stowarzyszenia, w tym o projektach, aktualnościach na stronie internetowej oraz akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe, o ile zaistnieje taka konieczność, mogą być przekazywane przez Stowarzyszenie:

(a) zaufanym partnerom Stowarzyszenia (podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Stowarzyszenia) świadczącym usługi wymagające przetwarzania danych osobowych, w tym dostawcom oprogramowania i usług informatycznych w tym zapewniającym korzystanie z serwerów poczty elektronicznej oraz stron internetowych;

(b) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Stowarzyszenia, którzy będą mieć dostęp do tych danych w związku z wykonywaniem powierzonych ich obowiązków;

(c) podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy administracji publicznej, sądy).

Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do momentu, w którym Stowarzyszenie całkowicie zaprzestanie dystrybucji newslettera do subskrybentów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Przysługujące prawa.

Przysługuje Państwu:

(a) prawo dostępu do danych osobowych,

(b) prawo sprostowania danych osobowych,

(c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

(f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych

- w zakresie i na zasadach określonych w RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli Państwo uznacie, iż doszło do naruszenia przepisów w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja dotycząca podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby dostarczać Państwu newsletter.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Decyzje w sprawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą też poddane profilowaniu.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Stowarzyszenie nie zamierza we własnym zakresie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter