Projekt zmian w Statucie ZDR3+


9 maja 2016 r.

W niedzielę, 15 maja 2016 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR3+, podczas którego będą głosowane następujące zmiany w Statucie:

Projekt zmian

Statutu Związku Dużych Rodzin “Trzy Plus”

 

§ 2 ust. 2  na końcu dodaje się zdanie:

2.    Duża rodzina w rozumieniu niniejszego statutu obejmuje także rodziny wielopokoleniowe  otaczające opieką i pomocą również seniorów- dziadków dzieci.

§ 6 ust. 1  w pkt. a dodaje się:

a) działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin wielopokoleniowych opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin,

§ 6 ust. 1  w pkt. b dodaje się:

b) działanie na rzecz solidarności rodzin wychowujących dzieci oraz opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin,

§ 6 ust. 2  w pkt. a na końcu dodaje się:

a) przedstawianie propozycji rozwiązań prawnych zmierzających do realizacji konstytucyjnego zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej do uwzględniania dobra rodziny i udzielania szczególnej pomocy rodzinom wielodzietnym i wielopokoleniowym,

§ 6 ust. 2  dodaje się pkt o:

o) organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie wypoczynku dla rodzin, szczególnie dużych rodzin, dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób w trudnej sytuacji życiowej.

§ 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 „4.  ZDR Trzy+ może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.         Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona w całości na realizację celów statutowych ZDR Trzy+. ZDR Trzy+ nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

W § 22 ust. 3 dodaje się nową literę g) w brzmieniu:

„g) dochody z działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego ZDR Trzy+.”

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter