Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR3+


10 kwietnia 2018 r.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Rzeczywistych stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin Trzy Plus

Działając na podstawie § 17 ust. 4 lit (d) w związku z § 15 ust. 1 i 2 Statutu stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin Trzy Plus z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zakładowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000279928 (dalej „Stowarzyszenie”), Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia,

że na dzień 21 kwietnia 2018 r. (sobota), o godz. 13.30 zwołane zostało 
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rzeczywistych Stowarzyszenia.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych Stowarzyszenia odbędą się 
w Ośrodku Kultury w Grodzisku Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9.

Przewidziany został następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wykonywania obowiązków za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski.

Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia w obradach uczestniczyć mogą Członkowie Rzeczywiści, Honorowi i Wspierający Stowarzyszenia.

Z treścią proponowanych zmian Statutu Stowarzyszania można zapoznać się tu

 

Serdecznie zapraszamy!

 Zarząd Związku Dużych Rodzin Trzy Plus

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter