Stanowisko w związku z ogłoszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”


18 marca 2019 r.

Nysa - Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” wyraża zaniepokojenie ogłoszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” (dalej: deklaracja LGBT+), która została wprowadzona arbitralnie, bez przeprowadzenia należytych konsultacji społecznych w tej sprawie.

Związek pragnie na wstępie podkreślić swoją niezgodę na dyskryminację osób o innych preferencjach seksualnych, stanowczy sprzeciw wobec nienawiści czy też przemocy wobec tych osób. Inna preferencja seksualna nie sprawia, że przestają być osobami, którym należy się szacunek. Ze zjawiskiem dyskryminacji jako rodziny wielodzietne, spotykamy się codziennie i w wielu różnych przestrzeniach życia społecznego.

Związek zgadza się również, iż należy analizować różne rozwiązania mające na celu minimalizację zjawiska dyskryminacji. Związek zwraca jednak uwagę, że proces ten powinien być transparentny, poparty rzetelnymi badaniami naukowymi, aktualnymi lokalnymi statystykami i traktującymi dyskryminację jako szersze zjawisko, które dotyka różne grupy społeczne, w tym także rodziny wielodzietne.

Sprzeciw Związku budzą postulaty arbitralnego wprowadzenia do warszawskich przedszkoli i szkół edukacji seksualnej opartej na standardach Światowej Organizacji Zdrowia na wniosek, niereprezentatywnej dla większości społeczeństwa grupy LGBT+. Z uwagi na fakt, iż edukacja jest jednym z podstawowych elementów wychowania i kształtowania postaw, jakakolwiek zmiana organizacji systemu mająca wpływ na kształtowanie zachowań i przekonań dziecka, wymaga wcześniejszych szerokich konsultacji z grupami i środowiskami reprezentującymi rodziców i opiekunów prawnych.

Ponadto, zawarte w deklaracji LGBT+ postulaty mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i kształtowanie się osobowości dziecka. Dekonstrukcja bazowych wzorów kulturowych w edukacji małego dziecka i wspieranie przez wychowawców poczucia, że celem życia jest osiąganie przyjemności i wszystko jest możliwe – nawet płeć można wybrać, prowadzi do rozmywania granic ego i osłabiania indywidualnej mocy sprawczej rozwijającego się człowieka. Wzory społeczno-kulturowe są warunkiem koniecznym budowania przez rozwijające się dziecko zdrowej tożsamości i spójnego systemu wartości. Dziecko w procesie rozwoju potrzebuje jednoznacznej komunikacji ze światem, jasno określonej symboliki świata (zło-dobro, mama-tata, chłopiec-dziewczynka, ja-nie ja). Jest to warunkiem bezpieczeństwa dziecka w procesie tworzenia własnej tożsamości, w której identyfikacja z płcią, jest jednym z najważniejszych procesów. Edukacja mająca na celu dekonstrukcję rzekomych stereotypów społeczno-kulturowych jest wprowadzaniem nieoczywistości i zamętu w zakresie bazowych dla dziecka pojęć. Odrywanie pojęcia płci od jej biologicznych uwarunkowań zaburza proces identyfikacji, wprowadza chaos i niepewność w tworzącą się tożsamość dziecka.

Jako ogólnopolska organizacja reprezentująca rodziny i rodziców, chcemy aby realizowana i respektowana była pełnia praw obywatelskich zagwarantowanych rodzicom, które przyznają im pierwszorzędną rolę w decydowaniu o wychowaniu dziecka. Prawa te są gwarantowane zarówno w Konstytucji RP (art. 48  Konstytucji RP: " Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami", jak również w aktach międzynarodowych, których Polska jest stroną
m. in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (art. 26 ust. 3), Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych (art. 18 ust. 4), Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (art. 13 ust. 3) oraz w Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 2 Protokołu nr 1).

Jednocześnie Związek przypomina, że władze Warszawy są konstytucyjnie zobowiązane do zachowania bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych (art. 25 ust. 2).

W związku z powyższym, Związek stoi na stanowisku, że wszelkie inicjatywy władz publicznych, mające wpływ na rozwój i osobowość dziecka, w tym poprzez wychowanie seksualne, powinny być poddawane szerokim konsultacjom społecznym, uwzględniającym przede wszystkim zdanie rodziców jako osób, którym przysługuje pierwszorzędna rola w wychowaniu dziecka. Związek uważa, że to przede wszystkim rodzice są odpowiedzialni za całokształt wychowania (w tym seksualnego) swoich dzieci i nie zgadza się na narzucanie wizji rodziny, koncepcji płci i kształtowania się tożsamości płciowej niezgodnej z ich poglądami.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter