Okiem prawnika: Program „Zdalna szkoła +” – jak otrzymać sprzęt dla dzieci do nauki zdalnej?


29 maja 2020 r.

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” to kolejny projekt po „Zdalna szkoła - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Jest to projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, celem rozdysponowania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, umożliwiających zakup komputerów, tabletów, laptopów jak i oprogramowania, czy dostępu do Internetu, obecnie niezbędnych naszym dzieciom do nauki zdalnej.

Na ten cel przeznaczono 180 milionów złotych. Program skierowany jest do gmin, które mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości uzależnionej od liczby rodzin wielodzietnych, które mieszkają na ich terenie. Nabór wniosków trwa od 15 maja do 14 sierpnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2.

Część wniosków została już oceniona, a kolejne są w trakcie weryfikacji. Aktualne dane dotyczące gmin, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia dostępne są pod adresem: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2/2-strona-glowna/1943-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione-2. W tym miejscu można sprawdzić, czy gmina w której mieszkamy uzyskała już decyzję o przyznaniu dofinansowanie. Są one na bieżąco aktualizowane, w zależności od postępującej oceny, składanych w ramach projektu, wniosków o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowanie zależna jest od przyporządkowania gminy do danej kategorii. Głównym kryterium tego podziału jest liczba rodzin wielodzietnych na terenie danej gminy. Link do tabeli określającej ww. kategorie i możliwą do otrzymania wartość dofinansowania dostępny jest pod adresem:https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2/2-strona-glowna/1931-wysokosc-dofinansowania-w-ramach-programu-zdalna-szkola-2.

Najważniejsze pytanie jednak dotyczy sposobu rozdysponowywania przedmiotowego sprzętu. Założeniem programu jest bowiem to, by gminy po otrzymaniu dofinansowanie same zdecydowały o przeznaczeniu sprzętu. Wsparcie ma być skierowane bezpośrednio do szkół, a pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Zatem sprzęt gmina musi formalnie przekazać szkołom. To zatem na tym etapie najszerzej powinny być badane potencjalne potrzeby uczniów.

Ponieważ gmina w składanym wniosku o dofinansowane określa potrzebną ilość środków na zakup sprzętu, już na etapie jego przygotowywania musi posiadać informacje, ilu uczniów takiej pomocy potrzebuje. Dane te pozyskuje z danych dotyczących ilości rodzin wielodzietnych na swoim terenie, w szczególności tych korzystających z gminnego wsparcia, tj. pozostających w najtrudniejszej sytuacji bytowej, ale również ze szkół. Ostatecznie to bowiem do szkół, sprzęt będzie przekazywany, zatem szkoła jest ważnym ogniwem w przekazywaniu pomocy. W niektórych gminach kryteria i zasady rozdysponowywania sprzętu mają określać Dyrektorzy szkół. Zalecamy zatem szybki kontakt z Dyrektorem szkoły, w której uczą się nasze dzieci, celem pozyskania informacji o tym, czy szkoła ubiega się o przyznanie pomocy w ramach projektu „Zdalna szkoła+” i ewentualne wskazanie potrzeby otrzymania sprzętu, sfinansowania zakupu potrzebnego oprogramowania, czy dostępu do Internetu. Rodziny wielodzietne, szczególnie te w trudnej sytuacji finansowej i bytowej winny jak najszybciej zasygnalizować potrzebę otrzymania pomocy w tym zakresie. W sytuacji, gdy Dyrektor szkoły nie będzie posiadał informacji o projekcie, niezwłocznie należy skontaktować się z urzędem gminy.

Po zakończeniu pandemii szkoła będzie decydować, czy pozostawi sprzęt w domach u osób najbardziej potrzebujących, czy trafi on do szkoły, aby na lekcjach służył nauczycielom i uczniom.

Autor: Karolina Szlachetka

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter