Większe ulgi podatkowe dla dużych rodzin


4 sierpnia 2014 r.

Związek Dużych Rodzin 3 Plus jako rzecznik interesów rodzin wielodzietnych w Polsce przyjmuje z zadowoleniem zapowiedź Premiera podwyższenia ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko oraz umożliwienia pełnego jej rozliczenia rodzinom, które z racji niskich dochodów nie mogą w obecnym stanie prawnym tego dokonać.

Związek przedstawiał wielokrotnie propozycje i analizy rozwiązań stanowiących istotę zapowiadanych obecnie rozwiązań podatkowych. Po raz ostatni podczas  zorganizowanej w marcu tego roku, wspólnie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej konferencji „Wsparcie rodzin z dziećmi na utrzymaniu w rozwiązaniach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych jako element polityki rodzinnej państwa”.

Związek podkreśla, że w obecnie istniejącym systemie problemem, dotykającym zwłaszcza rodziny wielodzietne, jest niewystraczająca kwota dochodu do opodatkowania, by móc wykorzystać całość przysługującego odpisu z tytułu wychowywania dzieci.  Dlatego Związek proponował by podatnicy, którzy nie wykorzystują w całości przysługującego na ich dzieci odliczenia otrzymywali zwrot niewykorzystanej kwoty z urzędu skarbowego.  Związek sugerował, by zwroty następowały raz w roku, na podstawie rocznego zeznania podatkowego i były wypłacane przez właściwy urząd skarbowy. Związek przyjmuje z niemałą satysfakcją deklarację, że to rozwiązanie znajdzie zastosowanie już w stosunku do dochodów rodzin za obecny rok podatkowy.

Związek postuluje również wprowadzenie większej progresji odliczeń związanych z wychowywaniem dzieci – na każde kolejne dziecko powinna przysługiwać wyższa kwota odliczenia, rosnąca do piątego dziecka włącznie (a dla kolejnych dzieci na tym samym poziomie jak dla piątego). Budzi zatem nasze uznanie, uwzględnienie także istoty tej sugestii w planowanych przez Rząd rozwiązaniach.

Związek stoi na stanowisku, że przy okazji projektowanych zmian wskazana byłaby likwidacja niedawno wprowadzonego ograniczenia – niepozwalającego na odliczenie podatkowe rodzinom z jednym dzieckiem, których dochody przekraczają próg dochodowy wiążący się ze zwiększeniem stawki opodatkowania do 32%.  Związek uważa, że będzie to miało ograniczony skutek budżetowy, a jest rozwiązaniem zniechęcającym do zawierania małżeństw (osoby samotnie wychowujące dzieci nie podlegają takim ograniczeniom), co jest niekorzystne społecznie.

Związek jest zdania, że należy poszerzyć mechanizm odliczeń na grupy podatników podatku dochodowego dotychczas nim nieobjętych – korzystających z tzw. liniowego podatku dla przedsiębiorców oraz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.  Związek uważa, że forma rozliczeń z tytułu podatku dochodowego nie powinna różnicować podatnika i dzieci pozostających na jego utrzymaniu w tym zakresie. Analogicznie źródło utrzymania również nie powinno decydować o pozostawaniu poza systemem podatkowego wsparcia dla rodzin, co ma miejsce obecnie w przypadku rolników .

Oceniając przychylnie zapowiadane zmiany i wyrażając nadzieję na rychłe przedstawienie projektów wprowadzających je w życie, Związek jednocześnie podkreślaże budowa skutecznej polityki rodzinnej nie może skupiać się na samych kwestiach podatkowych. Niemniej ważnym jej elementem jest bowiem system opieki nad dziećmi. Rodzice powinni mieć realną wolność wyboru w wychowaniu swoich dzieci i tego, czy posyłają je do żłobka, przedszkola, czy też sami chcą się zająć opieką w domu. Dla realizacji tego celu konieczne jest wprowadzenie bonu wychowawczego i edukacyjnego, gdyż samo asygnowanie przez państwo ogromnych środków na nowe żłobki i przedszkola, przy jednoczesnym braku mechanizmu bonu, jest dyskryminujące dla rodzin wybierających pozostanie z dziećmi w domu, co szczególnie dotyka znaczącą liczbę rodzin wielodzietnych.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter