List do Premiera dotyczący zmian w zakresie korzystania z zerowego PIT dla rodzin 4+


28 stycznia 2022 r.

Warszawa, 28 stycznia 2022 roku

 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Premierze,

 

zwracamy się z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie dokonania zmian w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: UPDOF) polegających na rozszerzeniu katalogu stosunków prawnych uprawniających do korzystania z zerowego PIT dla rodzin 4+ wprowadzonego Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 póz. 2105) tj. tzw. Polskim Ładem.

Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2022 roku Polski Ład przewiduje (w art. 21 ust. 1 pkt 153 UPDOF) zwolnienie od podatku dochodowego przychodów podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

  1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt. 8,
  3. pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca, albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. W przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 44-48. 

Wskazany powyżej, katalog stosunków prawnych, jest ograniczony i uniemożliwia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego podatnikom osiągającym przychody z innych tytułów niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 153 UPDOF, a przecież wiele polskich rodzin osiąga przychody również na podstawie innych źródeł np.

  1. z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, o których mowa w art. 13 pkt 2 UPDOF;
  2. z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi, o których mowa w art. 13 pkt UPDOF;
  3. z pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, o których mowa w art. 13 pkt. 5 UPDOF;
  4. biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, w których mowa w art 13 pkt 6 UPDOF;
  5. z powołania, należące do sądu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, w których mowa w art. 13 pkt 7 UPDOF;
  6. z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 13 pkt 9 UPDOF, 

które zostały pozbawione możliwości korzystania z przedmiotowego zwolnienia podatkowego. 

Jak wskazywał Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zerowy PIT dla rodzin 4+ miał być dla wszystkich rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci - niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami. Czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego przychód wynosi do 85 528 zł, miał nie płacić PIT. Uzasadnienie wprowadzonego zwolnienia podatkowego i deklaracje, które znajdują się na stronach internetowych instytucji publicznych np. https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/zerowy-pit-dla-rodzin-4-plus-polski-lad/ są sprzeczne z przyjętym art. 21 ust. 1 pkt 153 UPDOF.

Wprowadzone zwolnienie podatkowe dla podatników - rodziców co najmniej 4 dzieci jedynie w zakresie wyszczególnionych stosunków prawnych narusza art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Postulujemy zatem, aby wszyscy rodzice co najmniej 4 dzieci byli równo traktowani przez prawo, bez względu na źródło uzyskiwanych przychodów. 

Proponujemy wprowadzenia zmian w art. 21 ust. 1 pkt 153 UPDOF polegających na wskazaniu, iż zwolnienie od podatku dochodowego przychodów podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł przysługuje każdemu podatnikowi, bez względu na rodzaj stosunku prawnego z którego uzyskuje przychody, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2, wykonywał władzę rodzicielska, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. 

Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie ustawy do składanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej deklaracji i zapewnień, iż każdy rodzic co najmniej 4 dzieci będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego do 85 528 zł. 

Wnioskowane zmiany mają na celu doprowadzenie do zgodności przedmiotowego rozwiązania z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa prezentowaną w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pismo o tożsamej treści przekazano również do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Finansów Publicznych.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter