Analiza prawna dotycząca zmian w prawie w obszarze prawa podatkowego


31 grudnia 2021 r.

PIT-0 dla dużych rodzin

Zgodnie z ustawą tzw. „Polskim Ładem”, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. rodzice czwórki dzieci będą mogli skorzystać z ulgi dla dużych rodzin. Polega ona na tym, że każdy z rodziców może skorzystać ze zwolnienia do przychodów wynoszących 85 258 PLN rocznie. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Rodzice rozliczający się na zasadach ogólnych będą również mogli skorzystać z 30 000 PLN kwoty wolnej od podatku. W przypadku rodzica rozliczającego się na zasadach ogólnych, nie będzie on płacił PIT co najmniej do kwoty 115 528 PLN, zaś przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT będzie wynosiła 231 056 PLN.

 

 1. Ile rocznie może zyskać rodzina 4+

Na stronie internetowej www.podatki.gov.pl przedstawiono przykładowe wyliczenia pokazujące ile rodzina z czwórką dzieci może zyskać dzięki nowym zmianom w prawie.

W przypadku gdy:

 1. pracuje tylko jeden z rodziców i zarabia 12 000 PLN brutto miesięcznie, zyska w stosunku rocznym kwotę 9 934 PLN,
 2. pracuje tylko jeden z rodziców i zarabia 10 000 PLN brutto miesięcznie, zyska w stosunku rocznym kwotę 8 018 PLN,
 3. obydwoje z rodziców pracują i zarabiają po 5 500 PLN brutto miesięcznie, zyskają w stosunku rocznym kwotę 8 466 PLN.

 

 

 1. Kto jest osobą uprawnioną do zwolnienia ?

Osobą uprawnioną do zwolnienia jest:

 1. podatnik wykonujący władzę rodzicielską,
 2. podatnik pełniący funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. podatnik sprawujący funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 4. w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci, podatnik, który wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej

 

 

 1. Forma zatrudnienia rodzica

PIT-0 jest niezależny od formy zatrudnienia rodzica – rodzic może pracować w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, na umowie zlecenie, jak również może prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 1. Co trzeba zrobić, by móc skorzystać ze zwolnienia – stosowna dokumentacja

Podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia musi złożyć w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym informację (zgodnie z wzorem) zawierającą dane o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, zaś w przypadku braku tych numerów imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Na żądanie organów podatkowych podatnik również będzie zobligowany do przedstawienia oświadczeń, zaświadczeń i innych dowodów niezbędnych celem ustalenia prawa do zwolnienia z podatku, takich jak: odpisy aktów urodzenia dzieci, zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, czy też zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

 

Stała kwota 1 500 PLN dla rodzica samotnie wychowującego dziecko

Polski Ład zawiera również uregulowanie dotyczące możliwości odliczenia stałej kwoty 1 500 PLN od podatku w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Podatnik korzystający z możliwości odliczenia, musi być:

 1. panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką bądź rozwodnikiem,
 2. osobą, w stosunku do której orzeczono separację,
 3. osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności,

a także, musi samotnie wychowywać dzieci:

 1. małoletnie,
 2. pełnoletnie, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach.

 

Odliczenie nie przysługuje osobie, które wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym, lub osobie, która złożyła wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków.

 

Opracowanie: Karolina Kowalczyk

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter