Stanowisko ZDR Trzy Plus w sprawie podatków


29 września 2021 r.

Prezentujemy poniżej tekst stanowiska Związku Dużych Rodzin Trzy Plus dotyczący proponowanych zmian w kwestii podatku dochodowego, jakie zostało rozesłane w dniu dzisiejszym do wszystkich posłów na Sejm RP.

Szanowni Posłanki i Posłowie Sejmu RP

Działając w imieniu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” z satysfakcją odnotowaliśmy, że szereg zgłaszanych od kilku lat przez środowisko rodzin wielodzietnych postulatów zostało uwzględnionych w założeniach programu Nowy Polski Ład. Od początku naszej działalności stoimy na stanowisku, że wszelkie programy ekonomiczne i społeczne na tyle można nazwać przyszłościowymi i rozwojowymi, na ile zakładają one przeciwdziałanie obecnemu kryzysowi demograficznemu, a w związku z tym zawierają rozwiązania pronatalistyczne. Jeśli nie będzie się uwzględniać tej dalekosiężnej perspektywy, wszelkie korekty rozwiązań ekonomicznych będą jedynie działaniem doraźnym.

Po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w brzemieniu przyjętym przez Komisję Finansów Publicznych (Druk 1597) przedstawiamy jeszcze raz nasze stanowisko komunikowane już na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego.

Zaproponowany system ulg i zwolnień od podatku dochodowego jest z jednej strony coraz bardziej skomplikowany (ulga dla klasy średniej, częściowe zwolnienie z podatku dla rodzica czwórki dzieci, częściowe zwolnienie z podatku osób młodych, ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko). Z drugiej strony nie uwzględnia sytuacji rodzin wysoko-wielodzietnych (np. z 6, 8 czy nawet 10 dzieci – tak są w Polsce takie rodziny!!!). Rodzin takich jest statystycznie w Polsce nie tak wiele, jednak dla części z nich wprowadzenie projektowanych zmian spowoduje zwiększenie obciążeń fiskalnych (podatek dochodowy i składka zdrowotna) – mimo relatywnie niskiego dochodu na osobę w rodzinie.

Optymalnym rozwiązaniem wskazanego problemu wydaje się wprowadzenie ilorazu rodzinnego (który przy odpowiednio skalkulowanych współczynnikach dla kolejnych dzieci nie musiałby być rozwiązaniem kosztownym). Przy projektowaniu współczynników dla kolejnych dzieci powinien przy tym zostać zachowany mechanizm progresywnego wzrostu kwoty wolnej od podatku na trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko analogicznie do rozwiązania zastosowanego w obowiązującej uldze podatkowej. Rozwiązanie to pozwoliłoby zrównać – z punktu widzenia podatkowego – wszystkie dzieci, bez rozróżnienia, czy wychowywane są w rodzinach pełnych czy niepełnych, a odpowiedni schemat współczynnika ilorazu rodzinnego pozwoli na sprawiedliwe uwzględnienie sytuacji rodzin wysokowielodzietnych.

Proponowane rozwiązanie gwarantowałoby sprawiedliwe dostrzeżenie przez system fiskalny specyfiki dużej rodziny. Jest niezmiernie istotne, aby w ostatecznych rozwiązaniach prawnych i finansowych zarówno ulgi i korzyści podatkowe jak i zwiększone obciążenia fiskalne były proporcjonalne do liczby dzieci w rodzinie. Nie możemy pozwolić na pominięcie tej oczywistej dla dużych rodzin rzeczywistości, że w dużej rodzinie koszty utrzymania mnożą się przez liczbę dzieci, a dochody rodziny się przez nią dzielą. Rodzic sześciorga dzieci zarabiający np. 10.000 zł ma do dyspozycji tylko 1.250 zł na osobę. Obciążenia fiskalne takiej rodziny (w tym także składka zdrowotna) powinny być proporcjonalne do tej kwoty 1.250 zł, a nie 10.000 zł. Konieczne są rozwiązania gwarantujące zachowanie właściwej proporcji.

 

Joanna Krupska - Przewodnicząca Rady Krajowej

Radosław Waszkiewicz - Prezes Zarządu

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter