Postulaty na rzecz polityki rodzinnej ZDR "Trzy Plus"


20 czerwca 2013 r.

Głównymi zasadami polityki rodzinnej powinno być upodmiotowienie materialne rodzin wychowujących dzieci oraz zasada wolnego wyboru. Zasady te są związane z zaufaniem do rodzin, które dokonują racjonalnych wyborów takich wariantów, jakie z ich perspektywy są najlepsze.

Jesteśmy zdania, że w rozwiązaniach szczegółowych nigdy dość elastyczności i różnorodności. Dobrym tego przykładem są stosowane przez wiele samorządów Karty Dużych Rodzin, dostosowane do lokalnych warunków i możliwości, których beneficjentami są nie tylko duże rodziny, ale też całość społeczności lokalnej, przedsiębiorcy i samorządy.

Nie tylko rodzina jest beneficjentem polityki rodzinnej, jest nim także państwo – popyt tworzony przez rodziny wspiera rozwój gospodarczy i generuje miejsca pracy.

Dlatego postulujemy:

  1. Wprowadzenie na poziomie państwa Polskiej Karty Dużej Rodziny – systemu zniżek w dziedzinie komunikacji, kultury, sportu i rozrywki dla rodzin z trojgiem lub więcej dziećmi oraz tworzenie zachęt dla samorządów wprowadzających dodatkowo karty lokalne.
  2. Wpisanie do mechanizmu oceny skutków przygotowywanych regulacji prawnych (tzw. OSR) dla wszystkich rodzajów przepisów obowiązku przedstawienia przez projektodawcę wyników analizy wpływu przygotowywanego aktu normatywnego na sytuację rodziny.
  3. Wprowadzenie rozwiązań w polityce podatkowej dających możliwość wspólnego opodatkowania nie tylko samotnego rodzica, ale także małżeństw z dziećmi. Postulujemy również stosowanie tzw.podatku ujemnego w przypadku rodzin niezamożnych, które z racji niskich dochodów nie mogą odpisać sobie pełnej ulgi na dzieci. Należy doprowadzić do sytuacji, w której w budżetach domowych pozostanie nieopodatkowana kwota równa co najmniej minimum socjalnemu na każdego członka rodziny. Za fundamentalne uważamy utrzymanie wspólnego opodatkowania małżonków bez względu na liczbę posiadanych dzieci.
  4. Popierając działania Rządu na rzecz zwiększenia dostępności opieki przedszkolnej i żłobkowej, oczekujemy wprowadzenia „bonów opiekuńczo – wychowawczych”, tak aby dać rodzicom możliwość wyboru stosownie do własnej koncepcji wychowania oraz ich sytuacji życiowej (z realną możliwością wychowywania małych dzieci w domu). Postulujemy też wprowadzenie zasady doceniania rodzin wielodzietnych przy rekrutacji do przedszkoli.
  5. Wprowadzenie możliwości korzystania z przywilejów macierzyńskich matkom, które przed urodzeniem dziecka nie pracowały etatowo (uczennicom, studentkom, pracującym na umowach nieetatowych).
  6. Jak najszybsze uwzględnienie w systemie emerytalnym nakładu pracy kobiet, które inwestując w kapitał ludzki Polski, wychowując dzieci czasowo zmniejszają swoją aktywność zawodową.
  7. Urealnienie progów dochodowych uprawniających do zasiłków rodzinnych oraz samych zasiłków dlarodzin w trudnej sytuacji materialnej do kwoty minimum socjalnego. Zniesienie kryterium dochodowego dla rodzin 3+. W większości krajów europejskich przy wypłacaniu zasiłków nie stosuje się kryterium dochodowego.
  8. Realne wsparcie finansowe dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin wychowujących dzieci (program tanich i dostępnych mieszkań na wynajem).

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter